[1]
H. Lê Thị và K. Nguyễn Thị Kim, Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên, vn, vol 70, số p.h 2, tr 95-103, 1573750800.