[1]
T. Đỗ Anh, T. Vũ Xuân, H. Hoàng Việt, T. Hoàng Thị, và N. Nguyễn Hoài, Mức độ thủy hóa và sự phát triển cường độ trong bê tông cường độ cao, vn, vol 70, số p.h 2, tr 85-94, 1573750800.