[1]
T. Phạm Đức, T. Trần Thế, T. Bùi Anh, và B. Hồ Xuân, Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng , vn, vol 70, số p.h 1, tr 63-72, 1568566800.