[1]
T. Nguyễn Song Thanh, H. Dương Văn, và Ánh Vũ Ngọc, Tính toán và lựa chọn kết cấu khung sườn máy bay tải trọng 10 kg sử dụng trong nông nghiệp , vn, vol 70, số p.h 1, tr 32-42, 1568566800.