[1]
T. Đỗ Đức và Đạt Vũ Tuấn, Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC , vn, vol 70, số p.h 1, tr 1-10, 1568566800.