[1]
T. Nguyễn Đức và T. Đỗ Đức, Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH, vn, vol 71, số p.h 2, tr 145-153, 1582909200.