[1]
H. Nguyễn Đình và T. Trần Anh, Phân tích đặc trưng dòng chảy trong khe nứt của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử biên, vn, vol 71, số p.h 2, tr 123-134, 1582909200.