[1]
T. Đỗ Đức và Đạt Vũ Tuấn, Dự báo tuổi thọ đến khi xuất hiện vết nứt mỏi cho trục bánh xe của toa xe hàng MC, vn, vol 71, số p.h 2, tr 91-100, 1582909200.