[1]
N. Lê Minh, H. Lê Văn, và C. Trần Đức, Khảo sát độ chính xác bố trí tim tuyến đường bẳng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục, vn, vol 71, số p.h 2, tr 70-79, 1582909200.