[1]
D. Lê Đăng, T. Nguyễn Thành, và T. Đặng Việt, nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh, vn, vol 70, số p.h 5, tr 418-427, 1579107600.