[1]
T. Nguyễn Sỹ Anh, Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích, vn, vol 73, số p.h 5, tr 502-513, 1655226000.