[1]
K. Phạm Văn và H. Trần Thị Thu, Nghiên cứu tính toán chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính của hệ thống máy lạnh, vn, vol 73, số p.h 5, tr 461-469, 1655226000.