[1]
T. Đoàn Phước và T. Nguyễn Thanh, Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy, vn, vol 73, số p.h 3, tr 316-326, 1649955600.