[1]
C. Thái Khắc, Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao, vn, vol 73, số p.h 3, tr 243-252, 1649955600.