[1]
H. Trần Thị Cẩm, Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy ở Việt Nam , vn, vol 73, số p.h 2, tr 189-201, 1644886800.