[1]
S. Vũ Thái, H. Vũ Việt, C. Nguyễn Tuấn, A. Trương Đình Thảo, và V. Trần Bảo, Xây dựng công thức dự báo hệ số thấm của bê tông rỗng dựa trên định hướng dữ liệu, vn, vol 73, số p.h 2, tr 176-188, 1644886800.