[1]
Đông Đào Văn và S. Trịnh Hoàng, Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam, vn, vol 73, số p.h 2, tr 154-167, 1644886800.