[1]
P. Nguyễn Đăng và H. Hoàng Thị Minh, Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống, vn, vol 73, số p.h 2, tr 140-153, 1644886800.