[1]
Q. Huỳnh Văn, Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012, vn, vol 73, số p.h 2, tr 127-139, 1644886800.