[1]
D. Nguyễn Đức, T. Nguyễn Duy, và C. Thái Khắc, Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá đến các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu, vn, vol 73, số p.h 2, tr 100-110, 1644858000.