[1]
N. Hoàng Thị Thanh và T. Nguyễn Quang, Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ lý và mô phỏng khả năng thoát nước của bê tông nhựa rỗng, vn, vol 72, số p.h 9, tr 1057-1068, tháng 12 1200.