[1]
Đán Đào Sỹ, K. Phạm Hoàng, và P. Phạm Văn, Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ chịu nén của bê tông được kiềm chế nở ngang bằng tấm CFRP, vn, vol 72, số p.h 9, tr 1010-1022, tháng 12 1200.