[1]
L. Nguyễn Ngọc và Q. Trương Văn, Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao , vn, vol 72, số p.h 8, tr 920-931, 1634230800.