Nguyễn Sỹ Anh, T. (1623690000) Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(5), tr 646-659. doi: 10.47869/tcsj.72.5.11.