Đặng Minh, T. và Trần Danh, H. (1623690000) Nghiên cứu quy luật thời gian xe đến thực tế với dòng giao thông hỗn hợp trên một số tuyến đường đô thị ở Hà Nội , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(5), tr 580-590. doi: 10.47869/tcsj.72.5.6.