Đỗ Xuân, Q. và Vũ Thị, N. (1623690000) Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(5), tr 552-564. doi: 10.47869/tcsj.72.5.4.