Vũ Văn, N. và Phạm Văn, K. (1623690000) Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(5), tr 525-535. doi: 10.47869/tcsj.72.5.2.