Dang Thuy, C. (1622048400) An experimental study on production of high strength non-shrink grout containing fly ash, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(4), tr 477-485. doi: 10.47869/tcsj.72.4.7.