Huynh Trong, P., Lam Tri, K., Pham Trong, B. và Phan Huy, P. (1622048400) Application of self-produced artificial sand in the production of green mortar, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(4), tr 468-476. doi: 10.47869/tcsj.72.4.6.