admin, admin (2021) Mục lục, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(3). Available at: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/826 (Truy cập: 5Tháng Chạp2022).