Đặng Việt, Đức (9600) Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(3), tr 356-368. doi: 10.47869/tcsj.72.3.10.