Nguyễn Hồng, P. và Chu Quang , C. (9600) Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(3), tr 277-290. doi: 10.47869/tcsj.72.3.4.