Nguyễn Văn, T. và Tạ Duy, H. (1613322000) Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(2), tr 215-226. doi: 10.47869/tcsj.72.2.7.