Hà Thanh, T. và Nguyễn Minh, H. (1613322000) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(2), tr 180-192. doi: 10.47869/tcsj.72.2.4.