Le Hong, L., Dao Duy, L. và Pham Duy, H. (7600) The effect of Vietnam’s nano-silica on mechanical properties of high-performance concrete, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(1), tr 76-83. doi: 10.47869/tcsj.72.1.9.