Toan Trinh, D. (7600) Fuzzy-based quantification of congestion for traffic control, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(1), tr 1-8. doi: 10.47869/tcsj.72.1.1.