Phạm Lê, T. và Nguyễn Đức, T. (1609088400) Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(9), tr 1094-1106. doi: 10.47869/tcsj.71.9.8.