Vũ Văn, T. (1609088400) Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(9), tr 1061-1072. doi: 10.47869/tcsj.71.9.5.