Hoàng Nam, B. và Lê Thị Việt, H. (1603818000) Ứng dụng mạng sai số lan truyền ngược dự báo dòng chảy kiệt trên sông Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(8), tr 1000-1015. doi: 10.47869/tcsj.71.8.10.