Thuy Anh, N. và Hai Bang, L. (8800) Development of ANN-based models to predict the bond strength of GFRP bars and concrete beams, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(7), tr 814-827. doi: 10.47869/tcsj.71.7.7.