Trịnh Đức, Q. và Đặng Việt, P. (1598547600) Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(6), tr 701-711. doi: 10.25073/tcsj.71.6.6.