Nguyễn Thu, T., Trần Ngọc, H., Phạm Huy, K. và Bùi Xuân , C. (1593277200) Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(5), tr 526-540. doi: 10.25073/tcsj.71.5.6.