admin, admin (2020) Mục lục, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(5). Available at: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/563 (Truy cập: 2Tháng Mười2023).