Huy Nghia, N., Sy Sua, T. và Minh Hieu, N. (1590598800) Evaluating the maiden BRT corridor in Vietnam , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(4), tr 336-346. doi: 10.25073/tcsj.71.4.3.