Đỗ Đức, T. và Vũ Văn, H. (1587661200) Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(3), tr 305-316. doi: 10.25073/tcsj.71.3.14.