Nguyễn Văn, N. và Đỗ Việt, D. (1587661200) “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E” , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(3), tr 295-304. doi: 10.25073/tcsj.71.3.13.