Nguyễn Hữu, H. và Đàm Minh, H. (1576429200) Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(4), tr 320-329. doi: 10.25073/tcsj.70.4.19.