Hồ Văn, Q. (1576429200) Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(4), tr 299-308. doi: 10.25073/tcsj.70.4.17.