Trịnh Xuân, T. (1576429200) Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(4), tr 245-253. doi: 10.25073/tcsj.70.4.12.