Ngo Dang, Q. và Mai Dinh, L. (1573750800) An experimental and simulation study on the wet-dry action to crack cause of pier concrete in a tidal river bridge , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(3), tr 225-235. doi: 10.25073/tcsj.70.3.30.